TCCA Talks

ความผิดปกติของการพูดและภาษาในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ผู้ป่วย ผู้ปกครองของผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทางกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงเห็นควรจัดให้มีการเสวนาในเรื่องนี้ขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมพูดคุย หวังว่าจะมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ได้มาร่วมเสวนา

เสวนาประชาชนเป็นกิจกรรมใหม่ที่เกิดในวาระของกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2564-2566 และจัดมาแล้ว 2 ครั้ง หัวข้อเสวนาประชาชนในครั้งต่อไปยังคงได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 222 คน ในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ “สิทธิการรักษา”เป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้เสนอเข้ามามาก คือ 107 คนหรือร้อยละ 48.2 ทางกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงจัดให้มีการเสวนาในเรื่องนี้ขึ้น

หวังว่าจะเป็นเสวนาที่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิ์การรักษา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามช่วงเวลา และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป