การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 14

14th Annual Meeting 2021

ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564

อัตราค่าลงทะเบียน

แพทย์/ทันตแพทย์ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ Trainees (Residents/PG)
สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก
Early bird (วันนี้ - 10 พ.ย. 2564) 800 1,000 500 700 300
Late bird (หลังวันที่ 10 พ.ย. 2564) 1,100 1,300 700 900 500