การประชุมวิชาการครั้งที่ 11

สาสน์จากนายกฯ

ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของใบหน้าและศีรษะ เป็นความพิการแต่กำเนิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหลายด้านและมีความซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คือการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั้งรูปร่างความสวยงาม หน้าที่การทำงาน จิตวิทยา สังคม และการเจริญเติบโต ให้กลับมาสู่สภาพปกติมากที่สุด ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในตลอดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่ายต่าง ๆ ในการร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วย โดยการทางานร่วมกันแบบเป็นทีมสหวิทยาการ

สมาคมฯ ได้มีแผนการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน เช่นการจัดประชุมวิชาการสมาคมฯ ที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยปี พ.ศ.2560 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือของสถานรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในครั้งนี้ สมาคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้มีการจัดประชุมวิชาการสมาคมฯประจำปี 2561 คร้ังที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง “Collaboration to Enhance Functional and Aesthetic Outcome in Cleft Patients” เพื่อส่งเสริมความรู้และเกิดความร่วมมือในการรักษาผู้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีในทุก ๆ ด้าน ซึ่งงานประชุมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณ อาคารสยามินทร์ ช้ัน 7 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กระผม ในนามตัวแทนของสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจาปี 2561 ครั้งท่ี 11 ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และเครือข่ายต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

ศ. นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น นายกสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย

กำหนดการประชุม

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณ อาคารสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

เวลา รายการ
8.00-8.15 ลงทะเบียน
8.15-8.30 พิธีเปิด
เปิดงาน โดยศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลกล่าวรายงาน โดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น นายกสมาคมฯ
กล่าวต้อนรับ โดย รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์ ประธานจัดงานฯ
Cleft Problems in Thailand
8.30-8.50 Past, Present and Future of Cleft Care in Thailandศ. นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
8.50-9.10 What Should be the Future Craniofacial Care in Thailandรศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
Chair: นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ, Co-chair: นางสุธีรา ประดับวงษ์ (RN)
9.10-10.00 Innovations and Process in Cleft Careรศ. นพ.วิชัย ชี้เจริญ, นางดวงแก้ว รอดอ่อง (RN), น.ส.พนมวรรณ อยู่ดี (นักสังคมสงเคราะห์), รศ. นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน
10.00-10.30 Coffee Break
Speech & VPI Problems
Chair: รศ. นพ.จงดี อาวเจนพงษ์, Co-chair: รศ. ดร.เบญจมาศ พระธานี
10.30-11.00 Speech and Language in Cleft Lip and Palate: Managementอ.เนตรา บัวกนก (นักแก้ไขการพูด), อ.อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล (นักแก้ไขการพูด)
11.00-11.30 Surgery for Velopharyngeal Insufficiencyรศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, ผศ. ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์
11.30-11.50 Correction of Cleft Lip Nose Deformityรศ. นพ.จงดี อาวเจนพงษ์
11.50-12.15 การประชุมสามัญประจำปี
12.15-12.40 Lunch
12.40-13.00 After-lunch Symposium: Cleft Lip Scar Managementนพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
13.00-13.40 Rhinoplasty for Cleft-Lip Nose Deformityผศ. นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล, ผศ. นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน
Chair: ผศ. ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
13.40-14.20 Interesting Cases Treated at Maharat Nakhon Ratchasima Hospitalนพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง, ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์, คุณพิมพ์ ชัยสุข
14.20-14.30 Questions & Answers
14.30-15.00 Coffee Break / Poster Presentation
Orthognathic Surgery
Chair: ดร. นพ. ทพ.สุทิน จินาพรธรรม, Co-chair: รศ. ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
15.00-15.20 Orthodontic Management for Cleft Orthognathic Surgeryทพ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี
15.20-15.40 Surgical Techniques for Cleft Orthognathic Surgeryผศ. นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์, นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ
15.40-16.10 Case Presentation (2 cases)รศ. ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล, ทพ. ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
16.10-16.30 Quality of Lifeผศ.รัชนี มิตกิตติ (อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์), รศ. ดร.เบญจมาศ พระธานี
Closing Ceremony
16.30-17.00 นำเสนอผลงาน Poster presentation และมอบรางวัลรศ. ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
  เจ้าภาพงานประชุมครั้งที่ 12 นำเสนอการประชุม Asia Pacific Congressศ. นพ.บวรศิลป์ เชาวนชื่น
  กล่าวปิดการประชุมรศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ราคา
แพทย์ ทันตแพทย์ 1,500 บาท
บุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ใช่แพทย์และทันตแพทย์ 1,000 บาท
แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 500 บาท