Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial Care

10th Annual Meeting 2017
Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial Care

การประชุมประจำปี 2560

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมประจำปีครั้งที่ 10 ของสมาคมฯ ในวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ. ท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ. พิษณุโลก

รายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nuccc.nu.ac.th/thaicleft2017

สาส์นจากนายกสมาคมฯ

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของใบหน้าและศีรษะ เป็นภาวะความพิการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในการดูแลปัญหาสุขภาพ เกิดความเครียด ความวิตกกังวลต่อผู้ป่วยและครอบครัว การแก้ไขภาวะ ดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่สมบูรณ์ที่สุด จำเป็นต้องมีความร่วมมือประสานงานเป็นเครือข่ายโดย ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านมาร่วมกันดูแลรักษาผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพตามแผนการ รักษาและตามช่วงอายุอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดูแลที่สมบูรณ์แบบสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้กับผู้ป่วยและ ครอบครัวอย่างทั่วถึงแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในวาระ 2560-62 นี้ จะมีการดูแลและเพิ่มจำนวนสมาชิก การจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ การหารรายได้และการบริหารกองทุน การสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติ การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศล รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย ดังเช่นที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของประเทศในการเป็น Thailand 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ดังนั้นเพื่อดำเนินการตามแผนของสมาคมฯ จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการประจำปี2560 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง “Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial care” โดยจัด Pre-congress ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และ Congress ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือของสถานรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ฯแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มสมาชิกและกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป กระผมในนามตัวแทนของสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 ของสมาคมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
นายกสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย

กำหนดการประชุม

วันพุธ 1 พ.ย. 2560
Pre-congress Workshop (ชั้น 5 ห้องนครสวรรค์)

TimeTopics
09:00-12:00 09:00-10:30 - Group discussion (Round table)
• Interdisciplinary protocol (From Conclusion to Implementation)
• Research collaboration
11:00-12:00 - Group presentation
13:30-16:00 City Sightseeing Tour (นั่งรถรางชมเมืองสองแคว)
18:00-21:00 Speaker night (only invitation)

วันพฤหัสบดี 2 พ.ย. 2560
Convention hall (5th floor)

TimeTopics
8:00-8:30 Registration
8:30-9:00 Opening Ceremony
Show by NU orchestra (ในหลวงของแผ่นดิน) and VDO presentation
9:00-10:00 Opening Keynote Address - ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับสุขภาพช่องปากของประชาชนชาวไทย
Keynote Speaker: ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช (ทันตแพทย์ประจำพระองค์)
Moderator - ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
10:00-10:30 Group Photography/Coffee Break/ Poster Exhibition
10:30-12:00 Symposium 1: Perinatal Cleft Care - Interdisciplinary approach
Chairman: รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ
Co-chairman: อ.พญ.ชมพูนุท บุญโสภา (รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Speaker1: Prenatal diagnosis ผศ.พญ.สุชีลา ศรีทิพยวรรณ (รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Speaker2: Genetic workup ผศ.ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู (ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
Speaker3: Parental counselling คุณสุธีรา ประดับวงษ์ (รพ.ศรีนครินทร์)
Speaker4: Breast feeding คุณรตีภัทร รัตนบวรวัฒ (รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
12:00-12:50 Lunch symposium
Chairman: ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
Co-chairman: นพ.ทพ.สุรัตน์ แสงจินดา(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
• Interesting paper presentation (2 papers )
• Cleft Lip Nose Rhinoplasty - ผศ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
13:00-14:30 Symposium 2: Repair cleft lip/palate ( What’s the best surgical tech-nique?:From EBM to practice)
Chairman: ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
Co-chairman: อ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
Speaker1: Cheiloplasty - How to deal with difficult case?
อ.นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ (รพ.ศิริราช)
Speaker2: Palatoplasty - How to deal with wide gap? อ.นพ.สรายุทธ ดํารงวงศ์ศิริ(รพ.รามาธิบดี)
Speaker3: Postoperative cleft care - controversial issues
คุณดาราวรรณ อักษรวรรณ (รพ.ศรีนครินทร์), คุณรัชนีวรรณ แก้วทอง(รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Interesting case: ทพญ.วิภาวรรณ พึ่งวารี (รพ.น่าน)
14:30-14:45 Coffee Break/ Poster Exhibition
14:45-16:10 Symposium 3: Speech and Hearing Management in Clefts
Chairman: อ.ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์
Co-chairman : อ.พญ.ชนิดา จันทร์ทิม (รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Speaker1: VPI - How to diagnosis and treatment? - รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
Speaker2: Pharyngeal flap vs Redo-Palatoplasty - ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
Speaker3: Prophylactic Myringotomy - อ.พญ.ชฎาธาร เหลืองสว่าง (รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Interesting case: คุณอารีรักษ์ เดชยงค์ (รพ.ราชวิถี)
18:00-21:00 Welcome Reception at TOPLAND hotel (Thai traditional theme)

วันศุกร์ 3 พ.ย. 2560
Convention hall

TimeTopics
8:30-10:00 Symposium 4: Dental treatment in cleft patients
Chairman: รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
Co-chairman: อ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
Speaker1: Pre-surgical orthodontic treatment (NAM: Pro& Cons) - รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
Speaker2: Non-aggressive approach in CLP treatment - รศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ
Speaker3: Maxillofacial prosthesis in cleft patients - อ.ทพ.ดร.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
Interesting case : Cleft orthodontic treatment - ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
10:00-10:30 Coffee Break/ Poster Exhibition
10:30-12:00 Symposium 5: Innovation for Cleft and Craniofacial care
Chairman: รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
Co-chairman: อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล
Speaker1: “Thai Cleft care” Smart phone Application อ.ปริญญา บุญชัย/ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
Speaker2: Facebook “เพจฟันน้ำนม” ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง (ทันตแพทย์สำหรับเด็ก รพ.พุทธชินราช)
Speaker3: “ใช้ Social media อย่างไรถึงจะไม่ผิด?” นพ.มาโนช โชคแจ่มใส
12:00-13:00 Lunch / Poster exhibition/ Business TCCA meeting
13:00-14:00 Symposium 6: Prevention & Oral care
Chairman: ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
Co-chairman: ทพญ.สุปัญญา นัยวิกุล
Speaker1: โครงการ Birth defect prevention - พญ.จินตนา พิมเสน (รพ.กำแพงเพชร)
Speaker2: Dental caries prevention - ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร (รพ.รามาธิบดี)
Interesting case : ทพญ.ดร.ศศิมา ภูวนันท์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
14:00-15:30 Symposium 7: Networking and Database
Chairman: พ.อ.(หญิง)พญ.พนมวัลย์ บุณยมานพ
Co-chairman : ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Speaker1: โครงการทันตกรรมสัญจร - ทพญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์ (รพ.สวรรค์ประชารักษ์)
Speaker2: Electronic Medical Record - ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน
(ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Speaker3: Electronic Health Record - อ.ปริญญา บุญชัย/อ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
(สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร)
15:30-16:00 Conclusion from Pre-congress
- Multidisciplinary protocol ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
- Research collaboration ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
Poster Award Ceremony/ Next meeting presentation - อ.นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ (รพ.ศิริราช)
Closing Remarks/Group Photography

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
Physician/Dentist
Non-physician / Non-dentist
Trainee
member
non-member
member
non-member
member
non-member
ก่อน 1 ต.ค. 60
2,000
2,500
1,000
1,500
500
1,000
1-30 ต.ค. 60
2,500
3,000
2,000
2,500
1,000
1,500
On site
3,000
3,500
2,500
3,000
1,500
2,000

ค่าลงทะเบียนรวม Precongress, City Sightseeing Tour และ Welcome Reception

Recommended Hotels

  • โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์