The First Annual Meeting 2007
การประชุมประจำปีครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2550
Integrated Protocol for Cleft Lip-Palate in Thailand

การประชุมประจำปีของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 นี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของผู้ที่สนใจและให้บริการทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เนื้อหาทางวิชาการมุ่งเน้นในเรื่องของแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ แบบสหสาขาวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่บุคลากรสายต่างๆ และร่วมจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

Venue

สถานที่จัดการประชุม - ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพเครือข่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แต่กำเนิด

การลงทะเบียน

 
ภายใน 26 คุลาคม 2550
หลัง 26 ตุลาคม 2550
สมาชิกสมาคมฯ
600
800
ไม่ได้เป็นสมาชิก
800
1000
จะสมัครเเป็นสมาชิกในวันงาน
1,000
1,200

หมายเหตุ - ค่าสมัครสมาชิก 400 บาท

วันที่จัดประชุม

6 พฤศจิกายน 2550

เนื้อหาการประชุม

9.00-9.15 พิธีเปิด
9.15-9.45 Healthcare and Disease Management โดย นพ.ชูชัย ศรชำนิ (สปสช)
9.45-10.25 Panel I: Surgery and Pediatric Care
(Plastic Surgeon/ Pediatrician/ Anesthesiologist)
รศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ - ประธาน
รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ - Oral surgeon
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ - กุมารแพทย์
ผศ.พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง - วิสัญญีแพทย์
--------------------------- Break ---------------------------
10.45-11.25 Panel II: Nursing and Psychological Care (พยาบาล / นักสังคมสงเคราะห์ / จิตแพทย์)
คุณศิริพร มงคลถาวรชัย / คุณสุธีรา ประดับวงษ์ - ประธาน
รศ.นิรมล พัจนสุนทร - จิตแพทย์
นางสาวพรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา - พยาบาลชำนาญการ
นางบังอร ปรัสพันธ์ - พยาบาลประจำการ
นางสุดาจันทร์ สุคะตะ - นักสังคมสงเคราะห์
11.25-12.05 Panel III: Speech, Language, and ENT Management
(นักแก้ไขการพูด / นักแก้ไขการได้ยิน / โสต ศอ นาสิกแพทย์)
ผศ. กาญจน์ลักษณ์  คันธพสุนธรา / ดร.กัลยาณี  มกราภิรมย์ - ประธาน
มล.นพ.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ - แพทย์  หู คอ จมูก
ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ - นักแก้ไขการพูด
รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี - นักแก้ไขการพูด
อ.พนิดา  ธนาวิรัตนิจ - นักแก้ไขการได้ยิน
Tim Bressmann - นักแก้ไขการพูด
--------------------------- Lunch Symphosium---------------------------
by Johnson & Johnson
Innovative Wound Closure in Cleft Lip
นพ. เฉลิมพงศ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
13.00-14.00 ประชุมสามัญประจำปี
14.00-14.40 Panel IV: Dental Care (Dentist)
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ - ประธาน
ผศ.ทพญ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ - ทันตแพทย์จัดฟัน
ทพญ. ปองใจ วิรารัตน์ - ทันตแพทย์จัดฟัน
ผศ.ทพญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล - ทันตแพทย์จัดฟัน
ผศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล - ทันตแพทย์จัดฟัน
รศ.นพ.ทพ. ธงชัย นันทนรานนท์ - ศัลยแพทย์ช่องปาก
14.40-15.30 Integrated Protocol: Conclusion & Quality Improvement
ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น / รศ.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช/ รศ.นพ. วิชัย ชี้เจริญ - ศัลยแพทย์ตกแต่ง