Heading for Printing

สมาคมความพิการปากแหว่งฯ

เครือข่ายเพื่อการดูแลที่ครบวงจร

ความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะต้องการการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ผลลัพธ์ที่ได้จึงจะดีพอที่จะทำให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่ใช่แค่การผ่าตัด การรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัด รวมทั้งดูแลทางด้านจิตใจและสังคมก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

พันธกิจของสมาคมฯ

เวปไซต์ทางการของสมาคมฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่

เวปไซต์แห่งนี้ยังจะมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ ให้สามารถติดตามข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสมาคมฯยังจะเป็นองค์กรตัวแทนของประเทศไทย ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

ข่าวคราวในวงการ

รศ.พิเศษ ทพญ. ดร.สมใจ สาตราวาหะ ในฐานะประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมทันตแพทย์จัดฟันจิตอาสาให้การตรวจรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ณ. รพ. สวรรค์ประชารักษ์ จ. นครสวรรค์
ทันตแพทย์จัดฟันจิตอาสา รพ. สวรรค์ประชารักษ์

รศ.พิเศษ ทพญ. ดร.สมใจ สาตราวาหะ ในฐานะประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมทันตแพทย์จัดฟันจิตอาสาให้การตรวจรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ณ. รพ. สวรรค์ประชารักษ์ จ. นครสวรรค์

อ่านเพิ่ม
ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสถาบันชีววิศวกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภากาชาดไทย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความพิการแต่กำเนิด จะจัดกิจกรรมวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการแต่กำเนิดรวมถึงภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยโฟเลต ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 9

ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสถาบันชีววิศวกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภากาชาดไทย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความพิการแต่กำเนิด จะจัดกิจกรรมวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการแต่กำเนิดรวมถึงภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยโฟเลต ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่ม
สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ไม่สนับสนุนการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยแพทย์อาสาสมัครจากต่างประเทศ
แถลงการณ์กรณีการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยทีมจากต่างประเทศ

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ไม่สนับสนุนการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยแพทย์อาสาสมัครจากต่างประเทศ

อ่านเพิ่ม

ประชุมวิชาการ 2563

พบกันอีกครั้งที่เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 ถึงอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

สรุปการประชุมวิชาการประจำปี 2562

สรุปการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ