Heading for Printing

การประชุมฝึกอบรม แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ใน รพศ.และ รพท.

23 สิงหาคม 2563

ที่มาของโครงการ

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าเป็นความพิการแต่กำเนิดที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย บิดามารดาและผู้ปกครอง และอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ  การรักษาตามมาตรฐานสากลต้องอาศัยการทำงานแบบทีมสหวิทยาการ มิฉะนั้นการรักษาผู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นการรักษาเฉพาะปัญหา และทำให้บางปัญหาของผู้ป่วยถูกละเลย อาจมีการรักษาแบบซ้ำซ้อนหรือมีภาวะแทรกซ้อนยากแก่การแก้ไข  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขจักต้องสนับสนุนให้เกิดการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของสถานพยาบาลและนำไปสู่การดูแลความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าชนิดอื่น ๆ ที่รุนแรงกว่าได้  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของประเทศ จึงดำริให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ขึ้น

อนึ่ง โครงการนี้จะมีการดำเนินการเป็น 3 ระยะ เพื่อให้เกิดผลลัพท์ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ภายใต้ระบบกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมแบบทีมสหวิทยาการ
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบสหสถาบันในระดับประเทศของบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงาน สมาคมวิชาชีพและองค์กรสุขภาพที่ให้บริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่มีมาตรฐาน
 3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า โดยการให้การศึกษาฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

วันเวลา

การฝึกอบรมระยะที่ 1 จะจัดขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

สถานที่

ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาลศูนย์ 5 แห่ง ที่มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ศัลยแพทย์ตกแต่ง กุมารแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล นักอรรถบำบัด และนักสังคมสงเคราะห์

 1. รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์
 2. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
 3. รพ.พระนั่งเกล้า
 4. รพ.ลำปาง
 5. รพ.ระยอง

กำหนดการ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
09.00-09.20 น. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านสุขภาพช่องปาก
โดย ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
09.20-10.00 น. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านปากแหว่งเพดานโหว่ของการพัฒนาระบบบริการ สาขาสุขภาพช่องปาก
โดย
ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ทพ.หรินทร์ คล้ายพึ่ง ประธานศูนย์ความเป็นเลิศสาขาสุขภาพช่องปาก
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15-10.50 น. แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดย
นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง หัวหน้าศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์ปากแหว่งแพดานโหว่
10.50-12.00 น. การดูแลเชิงระบบในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในงานทันตกรรมจัดฟันและงานศัลยกรรมตกแต่ง
โดย
นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในมุมมองของกุมารแพทย์
โดย นพ.ชูเกียรติ เพิ่มทองชูชัย
14.00 -14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15-15.00 น. การดูแลเชิงระบบในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในงานศัลยกรรมช่องปาก
โดย ทพ.ธนัย ทรัพย์จรรยา
15.00-15.45 น. การฝึกพูดในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดย นายชิษณุพงศ์ นุ่นโฉม
15.45-16.30 น. การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในมุมมองของพยาบาล
โดย
น.ส.ชนัญพร แช่มพุดซา
นางรุจิราภา พุทธพิพัฒน์
น.ส.นิตยา อินทรา
น.ส.ฐาปนี อ้นแพ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10.00 -10.15 น., 14.15-14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
08.30-12.00 น. ศึกษาดูงานคลินิกปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดย
นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ
ทพญ.กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์
นางพรินทร์ สุวรรณัง
นายชิษณุพงศ์ นุ่นโฉม (นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย นักแก้ไขการพูด)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. ศึกษาดูงานคลินิกปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดย
นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ
ทพญ.กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์
นางพรินทร์ สุวรรณัง
นายชิษณุพงศ์ นุ่นโฉม (นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย นักแก้ไขการพูด)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

หมายเหตุ 14.15-14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
08.30-09.15 น. การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในมุมมอง ENT
โดย พญ.เพ็ญพรรณ บุญประสาทสุข
09.15-10.45 น. การใช้โปรแกรม E claim ของสปสช. และสิทธิการรักษาอื่น ๆ
โดย นางปราณี วิทยากาญจน์ และคณะ
10.45-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. อภิปรายเรื่อง การทำงานของศูนย์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพจากสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
ผศ. นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
คุณสุธีรา ประดับวงษ์
รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
คุณอาทิติยา แดงสมบูรณ์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ชมวิดีโอการให้บริการผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในสถานบริการต่าง ๆ
 • ผศ. นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน "Thai Cleft Link Program"
 • รศ. ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล "Dent Cleft Center, CMU"
 • รศ. ดร.เบญจมาศ พระธานี “ค่ายฝึกพูด”
14.30-16.30 น. อภิปรายในหัวข้อ “อุปสรรคของความเป็นเลิศ”
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพจากสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ผศ. นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
คุณสุธีรา ประดับวงษ์
คุณอาทิติยา แดงสมบูรณ์

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

หมายเหตุ แยกกลุ่มวิชาชีพ
10.00-10.15 น., 14.15-14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องประชุม ห้องแลปทันตกรรม ห้องแยกตามสาขา
08.30-12.00 น. ศึกษาการผ่าตัดเย็บริมฝีปากและจมูกระยะแรก ภายหลังการใช้ Korat NAM
โดย
นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
Workshop โคราชแนม ในห้องแลปทันตกรรม
โดย
ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ
ทพญ.กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์
ทพญ.จุฬาภรณ์ ศรีพวาทกุล
นางศุภลักษณ์ กาลิพล
นางสาวณัฏฐิกา ราษี
ศึกษางานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มสหวิชาชีพ)
โดย ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
13.00-16.00 น. ศึกษาการผ่าตัดปลูกกระดูกในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
โดย ทพ.ธนัย ทรัพย์จรรยา และทพญ.อัชฌา กะเหว่านาค