Heading for Printing

Care for Cleft Babies and Children in Covid-19 Pandemic

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.00 น.

ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าลงทะเบียน) Webinar เรื่อง “Care for Cleft Babies and Children in Covid-19 Pandemic”

วิทยากร

อ. ดร. พญฺ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ปัจจุบันอาจารย์เป็นกำลังสำคัญท่านหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยและร่วมแก้ไขสถานการณ์ Covid-19 ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากท่านมาบรรยายและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทารกและเด็กเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ที่เดินทางมารับการรักษาและระหว่างรอการรักษาเพื่อทำหัตถการทั้งด้านศัลยกรรมตกแต่ง โสต ศอ นาสิก ทันตกรรม แก้ไขการพูด เป็นต้น

พญ.โชติรส พันธ์พงษ์

กุมารแพทย์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

Moderator: รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์

นายกสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเเทศไทย

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนล่วงหน้า

หลังการลงทะเบียน online ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันพร้อมข้อมูลสำหรับการเข้าประชุม อนึ่งการบรรยายครั้งนี้รับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำกัดที่ 300 ท่านเท่านั้น ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งต่อการประชาสัมพันธ์การประชุมครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

การสัมมนาจะได้รับการบันทึกและเผยแพร่ทาทง facebook ของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ในภายหลัง