Heading for Printing

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆบนใบหน้า

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านที่ปฏิบัติงานทางด้านการดูแลผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ รวมทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ ร่วมกันสร้างเครือข่าย โดยการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  Download ใบสมัครแล้วส่งมายังสมาคม  เครือข่ายนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดูแลผู้ป่วย

ทางสมาคมฯ จะได้พยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ที่ปัญหาความพิการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าและศีรษะ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ทั้งทางด้านสถานพยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่จะสามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยแก่กัน

สมาชิก

มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนทั้งสิ้น 140 คน

No.ชื่อ สาขา ประเภท
1Professor Brian C Sommerladplastic surgeonhonorary
2Professor Gunvor Sembplastic surgeonhonorary
3Professor Jan Liljaplastic surgeonhonorary
4Assoicate Professor Keith Godfreydentisthonorary
5Professor Lun-Jou Loplastic surgeonhonorary
6Professor Philip KT Chenplastic surgeonhonorary
7Professor Sarah M McGheenon-medicalhonorary
8Professor Tara Whitehillspeechhonorary
9Professor William Shawplastic surgeonhonorary
10คุณ กมลชนก คำมาบุตรnurselifetime
11ทพ. กฤษฏี ปัณณะรัสdentistactive
12คุณ กฤษณา เลิศสุขประเสริฐspeechfounding
13ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงินplastic surgeonlifetime
14ทพญ. กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์dentistlifetime
15ศ. ดร. พญ. กัญญา ศุภปีติพรpediatricianlifetime
16อ.ดร. กัลยาณี มกราภิรมย์speechlifetime
17ผศ. กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธราspeechlifetime
18พญ. กานดา เชษฐสมบัติplastic surgeonactive
19 กิตติศักดิ์ ขจรรุ่งเรืองdentistlifetime
20ทพญ กิตติ์ภารัช กมลธรรมdentistlifetime
21รศ.พญ. กุสุมา ชูศิลป์plastic surgeonlifetime
22ทพ. คมสันต์ อภิญญาอุปถัมภ์dentistlifetime
23นพ. คัมภีร์ กรณปกรณ์plastic surgeonlifetime
24ศ.กิตติคุณ นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์plastic surgeonfounding
25ทพญ. จารุณี รัตนยาติกุลdentistfounding
26ทพญ. จิณห์วรา จิรธรรมโอภาสdentistlifetime
27ทพญ. จุฑารัตน์ ฉิมเรืองdentistlifetime
28น.ส. จุรีมาศ วิลากลางspeechactive
29ทพ. ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคลdentistactive
30คุณ ชณัติพร ชลไพรpsychologistlifetime
31ทพ. ชัญญรัช เกียรติตั้งoromaxillofacial surgeonlifetime
32ทพ. ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาลdentistactive
33ทพ. ชาญวิทย์ ตันติกัลยาภรณ์dentistactive
34น.ส. ชุติมณฑน์ ปัญญาคำpsychologistlifetime
35นพ. ฐิติ ตันติธรรมplastic surgeonlifetime
36ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจdentistlifetime
37นางสาว ณัฏฐรัญชน์ พรมมณีnurselifetime
38ทพ. ณัฐชนน ศิริพันธ์dentistactive
39ทพญ. ณัฐวีร์ เผ่าเสรีdentistlifetime
40พญ. ณิชมน เกื้อวัชรวงศ์plastic surgeonactive
41คุณ ดวงแก้ว รอดอ่องnurselifetime
42รศ.ทพ.นพ. ธงชัย นันทนรานนท์dentistlifetime
43นพ. ธนกร ลิรัฐพงค์oromaxillofacial surgeonactive
44ทพ. ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์dentistlifetime
45พญ. ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์orthodontistactive
46ทพ. ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์dentistactive
47ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียรdentistlifetime
48ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรมorthodontistlifetime
49รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์plastic surgeonfounding
50นางสาว นภาพร ติคำnurselifetime
51รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะdentistlifetime
52นพ. นิติ ถาวรานุรักษ์plastic surgeonlifetime
53ทพ. นิธิทัศน์ อื้อประเสริฐdentistlifetime
54รศ. นิรมล พัจนสุนทรpsychologistlifetime
55ทพญ นีรนาท ถิระศุภะdentistlifetime
56ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่นplastic surgeonfounding
57นพ. บุญเลิศ โกฏิเสถียรplastic surgeonlifetime
58ทพญ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุลdentistlifetime
59นพ. ปฐม สกลกิติวัฒน์plastic surgeonlifetime
60ทพ ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์dentistlifetime
61อ. ปรียา หล่อวัฒนพงษาspeechlifetime
62พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณาplastic surgeonlifetime
63ทพญ. ปองใจ วิรารัตน์dentistlifetime
64ทญ. ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณdentistlifetime
65รศ.ทพ.ดร. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศลdentistlifetime
66นส. พนมวรรณ อยู่ดีnon-medicallifetime
67ผศ.ทพญ.ดร. พนารัตน์ ขอดแก้วdentistlifetime
68นาง พรพรรณ ดาศรีnurselifetime
69ทพญ. พรพุทธิ ภัทรวุฒิพรdentistactive
70นางสาว พรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนาnurselifetime
71นพ. พัฒนา องคะสุวรรณplastic surgeonlifetime
72นาง พิชชาวรรณ เหล่าชัยเจริญผลnurselifetime
73นางสาว พิชามนชุ์ จอมทันnurselifetime
74นพ. พิชิต ศิริวรรณplastic surgeonfounding
75นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรืองplastic surgeonlifetime
76นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจplastic surgeonlifetime
77ทพญ. พุทธธิดา วังศรีมงคลdentistlifetime
78ทพ. พุทธภูมิ วังศรีมงคลdentistlifetime
79ทพญ ภัทรา ชุนพงษ์ทองdentistlifetime
80พญ. ภัทรียา เตจ๊ะวันดีplastic surgeonactive
81ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์orthodontistlifetime
82นพ. มนตรี กิจมณีplastic surgeonfounding
83ทพ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์dentistlifetime
84รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุลdentistlifetime
85นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์plastic surgeonfounding
86พญ. รวินท์ อ่องอ่อนplastic surgeonlifetime
87ทพญ รัชวรรณ ตัณศลารักษ์dentistlifetime
88ทพ. รัตติยา ฉั่วเจริญdentistactive
89ทพญ รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์dentistlifetime
90ผศ.ทพญ.ดร. ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์dentistlifetime
91นางสาว วนพร นพนาคีพงษ์pediatricianlifetime
92ทพญ. วรรณดี พลานุภาพdentistlifetime
93นพ. วสันต์ จงเจษฎ์plastic surgeonhonorary
94นางสาว วัชราภรณ์ สิทธิคำทับnurselifetime
95ศ.กิตติคุณ วัฒนะ มธุราสัยdentisthonorary
96รศ.นพ. วิชัย ชี้เจริญplastic surgeonfounding
97ทพ. วิธวัช วงศ์สมุทรorthodontistlifetime
98ผศ.ทพญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกลdentistlifetime
99พญ. วิไลวรรณ คำศรีสุขnurseactive
100นพ. วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุลoromaxillofacial surgeonactive
101นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์plastic surgeonlifetime
102ทพญ. ศิริพร พนิตจิตบุญdentistactive
103นาง ศิริพร มงคลถาวรชัยnursefounding
104พญ. ศิวาพร สัจเดว์orthodontistactive
105คุณ สมจิตร์ มณีกานนท์nurselifetime
106คุณ สมจิตร์ หร่องบุตรศรีnurselifetime
107นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุขplastic surgeonfounding
108ทพญ. สมศรี กล้าจอหอdentistactive
109ทพญ. สมใจ สาตราวาหะdentistfounding
110นพ. สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริplastic surgeonlifetime
111นางสาว สัจจพร พรรคอนันต์dentistlifetime
112ผศ.ทพญ. สิตา ถาวรนันท์dentistlifetime
113ทพญ. สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิลdentistlifetime
114พญ. สุกัลยา ธนกิจชารุorthodontistactive
115นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิชplastic surgeonfounding
116อ. ทพญ. ดร. สุทิวา เบญจกุลdentistactive
117นางสาว สุธาทิพย์ จงบรรดาลdentistlifetime
118นาง สุธีรา ประดับวงษ์nurselifetime
119นางสาว สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์nurselifetime
120ทพ. สุรจิต สมงามdentistactive
121ผศ.ทพ. หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัชdentistlifetime
122คุณ หัฎกร สำเร็จดีpsychologistlifetime
123นพ. อนิวรรต พันธุ์จินดาplastic surgeonlifetime
124ศ.คลินิก นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิชplastic surgeonfounding
125นางสาว อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุลspeechlifetime
126ทพญ. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์dentistlifetime
127ศ. นพ. อาทิ เครือวิทย์plastic surgeonfounding
128น.ส. อาทิติยา แดงสมบูรณ์nurselifetime
129ทพญ. อาวีย์ เห็นพร้อมdentistlifetime
130นาย อิสรภาพ ถียังsocial workerlifetime
131ทพ. อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุลdentistactive
132นาง อุทัยวรรณ หุตะโชคnurselifetime
133ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพรplastic surgeonlifetime
134นาย เชิดพันธุ์ เบญจกุลdentistlifetime
135รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานีspeechfounding
136ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุชdentisthonorary
137นพ. เมธากร บุตรกระจ่างoromaxillofacial surgeonactive
138นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใสplastic surgeonlifetime
139ทพญ. แจ่มจรัส สอนง่ายdentistlifetime
140นพ. ไพสันต์ ตั้งแจ่มดีวัฒนาplastic surgeonlifetime

เครือข่ายสถานพยาบาล

  1. สถานพยาบาลระดับสูงสุด
  2. สถานพยาบาลระดับกลาง
  3. สถานพยาบาลระดับต้น