Heading for Printing

เครือข่ายผู้ดูแลรักษา

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านที่ปฏิบัติงานทางด้านการดูแลรักษาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ รวมทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายทีมบุคลากรสหวิทยาการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ

ทางสมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานของบุคลากรของทีมสหวิทยาการในการดูแลรักษาผู้พิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ ของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่จะสามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยแก่กัน

สมาชิก

จำนวนทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 1. Dentist จำนวน 3 คน
 2. Non-medical จำนวน 2 คน
 3. Nurse จำนวน 21 คน
 4. Oromaxillofacial surgeon จำนวน 15 คน
 5. Orthodontist จำนวน 54 คน
 6. Otolaryngologist จำนวน 2 คน
 7. Pediatric dentist จำนวน 1 คน
 8. Pediatrician จำนวน 3 คน
 9. Plastic surgeon จำนวน 39 คน
 10. Preventive dentist จำนวน 1 คน
 11. Prosthodontist จำนวน 6 คน
 12. Psychologist จำนวน 4 คน
 13. Social worker จำนวน 1 คน
 14. Speech จำนวน 7 คน

No.ชื่อ สาขา ประเภท
1Professor Brian C Sommerladplastic surgeonhonorary
2Professor Gunvor Sembplastic surgeonhonorary
3Professor Jan Liljaplastic surgeonhonorary
4Assoicate Professor Keith Godfreydentisthonorary
5Professor Lun-Jou Loplastic surgeonhonorary
6Professor Philip KT Chenplastic surgeonhonorary
7Professor Sarah M McGheenon-medicalhonorary
8Professor Tara Whitehillspeechhonorary
9Professor William Shawplastic surgeonhonorary
10ทพญ. กมนพร นาเนกรังสรรค์orthodontistactive
11คุณ กมลชนก คำมาบุตรnurseactive
12พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุขplastic surgeonactive
13ทพ. กฤษฏี ปัณณะรัสorthodontistactive
14ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงินplastic surgeonactive
15ทพญ. กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์orthodontistactive
16ศ.ดร.พญ. กัญญา ศุภปีติพรpediatricianactive
17อ.ดร. กัลยาณี มกราภิรมย์speechactive
18ผศ. กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธราspeechactive
19พญ. กานดา เชษฐสมบัติplastic surgeonactive
20ทพ. กิตติศักดิ์ ขจรรุ่งเรืองoromaxillofacial surgeonactive
21ทพญ กิตติ์ภารัช กมลธรรมorthodontistactive
22รศ.พญ. กุสุมา ชูศิลป์pediatricianlifetime
23นาย คฑา โกศัยดิลกorthodontistactive
24ทพ. คมสันต์ อภิญญาอุปถัมภ์oromaxillofacial surgeonactive
25นพ. คัมภีร์ กรณปกรณ์plastic surgeonactive
26ศ.กิตติคุณ นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์plastic surgeonlifetime
27ทพญ. จิณห์วรา จิรธรรมโอภาสorthodontistactive
28ทพญ. จุฑารัตน์ ฉิมเรืองpreventive dentistactive
29น.ส. จุรีมาศ วิลากลางspeechactive
30ทพ. ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคลorthodontistactive
31คุณ ชณัติพร ชลไพรpsychologistactive
32ทพ. ชัญญรัช เกียรติตั้งoromaxillofacial surgeonactive
33ทพ. ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาลorthodontistactive
34ทพ. ชาญวิทย์ ตันติกัลยาภรณ์orthodontistactive
35น.ส. ชุติมณฑน์ ปัญญาคำpsychologistactive
36นพ. ฐิติ ตันติธรรมplastic surgeonactive
37ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจoromaxillofacial surgeonactive
38นางสาว ณัฏฐรัญชน์ พรมมณีnurseactive
39ทพ. ณัฐชนน ศิริพันธ์orthodontistactive
40ทพญ. ณัฐวีร์ เผ่าเสรีorthodontistactive
41พญ. ณิชมน เกื้อวัชรวงศ์plastic surgeonactive
42นางสาว ดนัยา ศุภกาญจนกันติoromaxillofacial surgeonactive
43คุณ ดวงแก้ว รอดอ่องnurseactive
44น.ส. ดาราวรรณ อักษรวรรณnurseactive
45ทพญ. ทัศนีย์ วังศรีมงคลorthodontistactive
46นาง ทิพยวรรณ มุกนำพรnurseactive
47รศ.ทพ.นพ. ธงชัย นันทนรานนท์oromaxillofacial surgeonactive
48ทพ. ธนกร ลิรัฐพงค์oromaxillofacial surgeonactive
49ทพ. ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์orthodontistactive
50ทพญ. ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์orthodontistactive
51ทพ. ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์prosthodontistactive
52ทพ. ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์orthodontistactive
53ดร.ทพ. ธีรศักดิ์ นครน้อยorthodontistactive
54ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียรorthodontistactive
55ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรมorthodontistactive
56รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์plastic surgeonactive
57นางสาว นภาพร ติคำnurseactive
58รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะorthodontistactive
59นพ. นิติ ถาวรานุรักษ์plastic surgeonactive
60ทพ. นิธิทัศน์ อื้อประเสริฐdentistactive
61นาย นิพนธ์ คล้ายอ่อนoromaxillofacial surgeonactive
62รศ. นิรมล พัจนสุนทรpsychologistactive
63ทพญ นีรนาท ถิระศุภะorthodontistactive
64ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่นplastic surgeonactive
65นพ. บุญเลิศ โกฏิเสถียรplastic surgeonactive
66ทพญ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุลpediatric dentistactive
67นพ. ปฐม สกลกิติวัฒน์plastic surgeonactive
68ทพ ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์orthodontistactive
69อ. ปรียา หล่อวัฒนพงษาspeechactive
70พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณาplastic surgeonactive
71ทพญ. ปองใจ วิรารัตน์orthodontistactive
72อ.ดร.ทพ. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณีorthodontistactive
73ทพญ. ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณoromaxillofacial surgeonactive
74รศ.ทพ.ดร. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศลprosthodontistlifetime
75ทพญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์orthodontistactive
76นส. พนมวรรณ อยู่ดีnon-medicalactive
77ผศ.ทพญ.ดร. พนารัตน์ ขอดแก้วprosthodontistactive
78นาง พรพรรณ ดาศรีnurseactive
79ทพญ. พรพุทธิ ภัทรวุฒิพรorthodontistactive
80นางสาว พรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนาnurseactive
81นพ. พลากร สุรกุลประภาplastic surgeonactive
82นพ. พัฒนา องคะสุวรรณplastic surgeonactive
83นาง พิชชาวรรณ เหล่าชัยเจริญผลnurseactive
84นางสาว พิชามนชุ์ จอมทันnurseactive
85นพ. พิชิต ศิริวรรณplastic surgeonactive
86นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรืองplastic surgeonactive
87นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจplastic surgeonactive
88ทพญ. พุทธธิดา วังศรีมงคลorthodontistactive
89ทพ. พุทธภูมิ วังศรีมงคลorthodontistactive
90รศ.ทพ. พูนศักดิ์ ภิเศกorthodontistactive
91ทพญ. ภัทรมน รัตนาพันธ์ุoromaxillofacial surgeonactive
92ทพญ ภัทรา ชุนพงษ์ทองdentistactive
93พญ. ภัทรียา เตจ๊ะวันดีplastic surgeonactive
94พญ. ภาณินี จารุศรีพันธุ์otolaryngologistactive
95นพ. ภาธร ภิรมย์ไชยotolaryngologistactive
96ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์orthodontistactive
97พญ. มนลดา กาญจนธารายนตร์plastic surgeonactive
98ทพ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์orthodontistlifetime
99รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุลorthodontistactive
100นาง ยุพิน ปักกะสังข์nurseactive
101พญ. รวินท์ อ่องอ่อนplastic surgeonactive
102ทพญ รัชวรรณ ตัณศลารักษ์orthodontistactive
103ทพ. รัตติยา ฉั่วเจริญorthodontistactive
104ทพญ รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์orthodontistactive
105ผศ.ทพญ.ดร. ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์oromaxillofacial surgeonactive
106นางสาว วนพร นพนาคีพงษ์pediatricianactive
107ทพญ. วรรณดี พลานุภาพorthodontistactive
108ทพญ. วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุลorthodontistactive
109นพ. วสันต์ จงเจษฎ์plastic surgeonhonorary
110นางสาว วัชราภรณ์ สิทธิคำทับnurseactive
111รศ.นพ. วิชัย ชี้เจริญplastic surgeonlifetime
112ทพ. วิธวัช วงศ์สมุทรorthodontistactive
113ผศ.ทพญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกลorthodontistactive
114นาง วิไลวรรณ คำศรีสุขnurseactive
115ทพ. วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุลoromaxillofacial surgeonactive
116นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์plastic surgeonactive
117ทพญ. ศิริพร พนิตจิตบุญorthodontistactive
118นาง ศิริพร มงคลถาวรชัยnurselifetime
119ทพ. ศิวกร เจียรนัยorthodontistactive
120ทพญ. ศิวาพร สัจเดว์orthodontistactive
121คุณ สมจิตร์ มณีกานนท์nurseactive
122คุณ สมจิตร์ หร่องบุตรศรีnurseactive
123ทพญ. สมศรี กล้าจอหอorthodontistactive
124นพ. สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริplastic surgeonactive
125นางสาว สัจจพร พรรคอนันต์orthodontistactive
126นพ. สาธิต หวังวัชรกุลplastic surgeonactive
127ผศ.ทพญ. สิตา ถาวรนันท์prosthodontistactive
128ทพญ. สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิลorthodontistactive
129ทพญ. สุกัลยา ธนกิจจารุorthodontistactive
130อ.ทพญ.ดร. สุทิวา เบญจกุลorthodontistactive
131นางสาว สุธาทิพย์ จงบรรดาลorthodontistactive
132นาง สุธีรา ประดับวงษ์nurseactive
133นาง สุนทรี น้ำใจทหารnurseactive
134นางสาว สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์nurseactive
135ทพ. สุรจิต สมงามorthodontistactive
136ทญ. หทัยชนก เจริญยิ่งorthodontistactive
137ผศ.ทพ. หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัชprosthodontistactive
138คุณ หัฎกร สำเร็จดีpsychologistactive
139นพ. อนิวรรต พันธุ์จินดาplastic surgeonactive
140นางสาว อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุลspeechactive
141ทพญ. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์orthodontistactive
142พญ. อรวรรณ ชาญสันติplastic surgeonactive
143ทพญ. อรวีย์ เห็นพร้อมorthodontistactive
144น.ส. อาทิติยา แดงสมบูรณ์nurseactive
145นาย อิสรภาพ ถียังsocial workeractive
146ทพ. อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุลorthodontistactive
147นาง อุทัยวรรณ หุตะโชคnurseactive
148รศ.ทญ.ดร. เกศกัญญา สัพพะเลขoromaxillofacial surgeonactive
149นพ. เก่งกาจ วินัยโกศลplastic surgeonactive
150ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพรplastic surgeonactive
151ทพ. เชิดพันธุ์ เบญจกุลoromaxillofacial surgeonactive
152รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานีspeechactive
153ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุชprosthodontistlifetime
154พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกรplastic surgeonactive
155ทพ. เมธากร บุตรกระจ่างoromaxillofacial surgeonactive
156นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใสplastic surgeonactive
157ทพญ. แจ่มจรัส สอนง่ายorthodontistactive
158นพ. ไพสันต์ ตั้งแจ่มดีวัฒนาplastic surgeonactive
159ดร. ไอริน ศิริสุนทรorthodontistactive

ประเภทของสมาชิก

 1. สมาชิกก่อตั้ง - สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อการจัดตั้งสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญจากนายกสมาคมฯ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้ง และครอบคลุมถึงสาขาวิชาชีพหลักที่ร่วมดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะในประเทศไทย
 2. สมาชิกสามัญ - บุคคลที่ให้การดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะในประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ เช่น เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยแนบประสบการณ์ที่ออกโดยราชวิทยาลัย สมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมลงมติเห็นชอบ โดยการที่ยื่นใบสมัครผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารลงมติเห็นชอบให้รับเป็นสมาชิก สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคม
 3. สมาชิกนานาชาติ - บุคคลที่มีความสนใจในสายอาชีพที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในสมาชิกสามัญดังกล่าวข้างต้น แต่ประกอบอาชีพ หรือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่นอกประเทศไทย
 4. สมาชิกสมทบ - บุคคลที่สนใจและประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติของคณะกรรมการบริหารให้รับเข้าเป็นสมาชิกและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของสมาคม ตลอดจนการได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคม สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ
 5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ - บุคคลที่คณะกรรมการบริหารลงมติเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับด้านผลงานทางวิทยาศาสตร์ หรือมีความเข้าใจและการดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ และไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติของสมาชิกดังกล่าวข้างต้น
 6. สมาชิกตลอดชีพ - บุคคลที่เคยเป็นสมาชิกสามัญหรือบุคคลที่สนใจและประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพ และมีอายุเกิน 65 ปี

การสนับสนุนโดยสมาคมฯ

 1. การสนับสนุนทางวิชาการ - การฝึกอบรม การประชุมวิชาการ การสร้างมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
 2. การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ - เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในท้องถิ่นต่าง ๆ
 3. การสนับสนุนเงินทุน - ช่วยระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิก