Heading for Printing

เครือข่ายผู้ดูแลรักษา

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านที่ปฏิบัติงานทางด้านการดูแลรักษาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ รวมทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายทีมบุคลากรสหวิทยาการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ

ทางสมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานของบุคลากรของทีมสหวิทยาการในการดูแลรักษาผู้พิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ ของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่จะสามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยแก่กัน

สมาชิก

จำนวนทั้งสิ้น 156 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 1. Dentist จำนวน 3 คน
 2. Non-medical จำนวน 2 คน
 3. Nurse จำนวน 19 คน
 4. Oromaxillofacial surgeon จำนวน 14 คน
 5. Orthodontist จำนวน 51 คน
 6. Otolaryngologist จำนวน 2 คน
 7. Pediatric dentist จำนวน 1 คน
 8. Pediatrician จำนวน 3 คน
 9. Plastic surgeon จำนวน 41 คน
 10. Preventive dentist จำนวน 1 คน
 11. Prosthodontist จำนวน 6 คน
 12. Psychologist จำนวน 4 คน
 13. Social worker จำนวน 1 คน
 14. Speech จำนวน 8 คน

No.ชื่อ สาขา ประเภท
1Professor Brian C Sommerladplastic surgeonhonorary
2Professor Gunvor Sembplastic surgeonhonorary
3Professor Jan Liljaplastic surgeonhonorary
4Assoicate Professor Keith Godfreydentisthonorary
5Professor Lun-Jou Loplastic surgeonhonorary
6Professor Philip KT Chenplastic surgeonhonorary
7Professor Sarah M McGheenon-medicalhonorary
8Professor Tara Whitehillspeechhonorary
9Professor William Shawplastic surgeonhonorary
10ทพญ. กมนพร นาเนกรังสรรค์orthodontistactive
11คุณ กมลชนก คำมาบุตรnurseactive
12พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุขplastic surgeonactive
13ทพ. กฤษฏี ปัณณะรัสorthodontistactive
14คุณ กฤษณา เลิศสุขประเสริฐspeechfounding
15ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงินplastic surgeonactive
16ทพญ. กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์orthodontistactive
17ศ. ดร. พญ. กัญญา ศุภปีติพรpediatricianactive
18อ.ดร. กัลยาณี มกราภิรมย์speechactive
19ผศ. กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธราspeechactive
20พญ. กานดา เชษฐสมบัติplastic surgeonactive
21ทพ. กิตติศักดิ์ ขจรรุ่งเรืองoromaxillofacial surgeonactive
22ทพญ กิตติ์ภารัช กมลธรรมorthodontistactive
23รศ.พญ. กุสุมา ชูศิลป์pediatricianlifetime
24ทพ. คมสันต์ อภิญญาอุปถัมภ์oromaxillofacial surgeonactive
25นพ. คัมภีร์ กรณปกรณ์plastic surgeonactive
26ศ.กิตติคุณ นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์plastic surgeonfounding
27ทพญ. จารุณี คัทธมารศรีorthodontistfounding
28ทพญ. จิณห์วรา จิรธรรมโอภาสorthodontistactive
29ทพญ. จุฑารัตน์ ฉิมเรืองpreventive dentistactive
30น.ส. จุรีมาศ วิลากลางspeechactive
31ทพ. ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคลorthodontistactive
32คุณ ชณัติพร ชลไพรpsychologistactive
33ทพ. ชัญญรัช เกียรติตั้งoromaxillofacial surgeonactive
34ทพ. ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาลorthodontistactive
35ทพ. ชาญวิทย์ ตันติกัลยาภรณ์orthodontistactive
36น.ส. ชุติมณฑน์ ปัญญาคำpsychologistactive
37นพ. ฐิติ ตันติธรรมplastic surgeonactive
38ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจoromaxillofacial surgeonactive
39นางสาว ณัฏฐรัญชน์ พรมมณีnurseactive
40ทพ. ณัฐชนน ศิริพันธ์orthodontistactive
41ทพญ. ณัฐวีร์ เผ่าเสรีorthodontistactive
42พญ. ณิชมน เกื้อวัชรวงศ์plastic surgeonactive
43นางสาว ดนัยา ศุภกาญจนกันติoromaxillofacial surgeonactive
44คุณ ดวงแก้ว รอดอ่องnurseactive
45น.ส. ดาราวรรณ อักษรวรรณnurseactive
46ทพญ. ทัศนีย์ วังศรีมงคลorthodontistactive
47รศ.ทพ.นพ. ธงชัย นันทนรานนท์oromaxillofacial surgeonactive
48ทพ. ธนกร ลิรัฐพงค์oromaxillofacial surgeonactive
49ทพ. ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์orthodontistactive
50ทพญ. ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์orthodontistactive
51ทพ. ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์prosthodontistactive
52ทพ. ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์orthodontistactive
53ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียรorthodontistactive
54ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรมorthodontistactive
55รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์plastic surgeonfounding
56นางสาว นภาพร ติคำnurseactive
57รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะorthodontistactive
58นพ. นิติ ถาวรานุรักษ์plastic surgeonactive
59ทพ. นิธิทัศน์ อื้อประเสริฐdentistactive
60นาย นิพนธ์ คล้ายอ่อนoromaxillofacial surgeonactive
61รศ. นิรมล พัจนสุนทรpsychologistactive
62ทพญ นีรนาท ถิระศุภะorthodontistactive
63ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่นplastic surgeonfounding
64นพ. บุญเลิศ โกฏิเสถียรplastic surgeonactive
65ทพญ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุลpediatric dentistactive
66นพ. ปฐม สกลกิติวัฒน์plastic surgeonactive
67ทพ ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์orthodontistactive
68อ. ปรียา หล่อวัฒนพงษาspeechactive
69พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณาplastic surgeonactive
70ทพญ. ปองใจ วิรารัตน์orthodontistactive
71ทพญ. ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณoromaxillofacial surgeonactive
72รศ.ทพ.ดร. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศลprosthodontistlifetime
73ทพญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์orthodontistactive
74นส. พนมวรรณ อยู่ดีnon-medicalactive
75ผศ.ทพญ.ดร. พนารัตน์ ขอดแก้วprosthodontistactive
76นาง พรพรรณ ดาศรีnurseactive
77ทพญ. พรพุทธิ ภัทรวุฒิพรorthodontistactive
78นางสาว พรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนาnurseactive
79นพ. พลากร สุรกุลประภาplastic surgeonactive
80นพ. พัฒนา องคะสุวรรณplastic surgeonactive
81นาง พิชชาวรรณ เหล่าชัยเจริญผลnurseactive
82นางสาว พิชามนชุ์ จอมทันnurseactive
83นพ. พิชิต ศิริวรรณplastic surgeonfounding
84นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรืองplastic surgeonactive
85นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจplastic surgeonactive
86ทพญ. พุทธธิดา วังศรีมงคลorthodontistactive
87ทพ. พุทธภูมิ วังศรีมงคลorthodontistactive
88รศ. ทพ. พูนศักดิ์ ภิเศกorthodontistactive
89ทพญ. ภัทรมน รัตนาพันธ์ุoromaxillofacial surgeonactive
90ทพญ ภัทรา ชุนพงษ์ทองdentistactive
91พญ. ภัทรียา เตจ๊ะวันดีplastic surgeonactive
92พญ. ภาณินี จารุศรีพันธุ์otolaryngologistactive
93นพ. ภาธร ภิรมย์ไชยotolaryngologistactive
94ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์orthodontistactive
95นพ. มนตรี กิจมณีplastic surgeonfounding
96ทพ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์orthodontistlifetime
97รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุลorthodontistactive
98นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์plastic surgeonfounding
99นาง ยุพิน ปักกะสังข์nurseactive
100พญ. รวินท์ อ่องอ่อนplastic surgeonactive
101ทพญ รัชวรรณ ตัณศลารักษ์orthodontistactive
102ทพ. รัตติยา ฉั่วเจริญorthodontistactive
103ทพญ รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์orthodontistactive
104ผศ.ทพญ.ดร. ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์oromaxillofacial surgeonactive
105นางสาว วนพร นพนาคีพงษ์pediatricianactive
106ทพญ. วรรณดี พลานุภาพorthodontistactive
107ทพญ. วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุลorthodontistactive
108นพ. วสันต์ จงเจษฎ์plastic surgeonhonorary
109นางสาว วัชราภรณ์ สิทธิคำทับnurseactive
110รศ.นพ. วิชัย ชี้เจริญplastic surgeonlifetime
111ทพ. วิธวัช วงศ์สมุทรorthodontistactive
112ผศ.ทพญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกลorthodontistactive
113นาง วิไลวรรณ คำศรีสุขnurseactive
114ทพ. วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุลoromaxillofacial surgeonactive
115นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์plastic surgeonactive
116ทพญ. ศิริพร พนิตจิตบุญorthodontistactive
117นาง ศิริพร มงคลถาวรชัยnursefounding
118ทพ. ศิวกร เจียรนัยorthodontistactive
119ทพญ. ศิวาพร สัจเดว์orthodontistactive
120คุณ สมจิตร์ มณีกานนท์nurseactive
121คุณ สมจิตร์ หร่องบุตรศรีnurseactive
122นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุขplastic surgeonfounding
123ทพญ. สมศรี กล้าจอหอorthodontistactive
124ทพญ. สมใจ สาตราวาหะorthodontistlifetime
125นพ. สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริplastic surgeonactive
126นางสาว สัจจพร พรรคอนันต์orthodontistactive
127ผศ.ทพญ. สิตา ถาวรนันท์prosthodontistactive
128ทพญ. สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิลorthodontistactive
129ทพญ. สุกัลยา ธนกิจจารุorthodontistactive
130นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิชplastic surgeonfounding
131อ. ทพญ. ดร. สุทิวา เบญจกุลorthodontistactive
132นางสาว สุธาทิพย์ จงบรรดาลorthodontistactive
133นาง สุธีรา ประดับวงษ์nurseactive
134นางสาว สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์nurseactive
135ทพ. สุรจิต สมงามorthodontistactive
136ผศ.ทพ. หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัชprosthodontistactive
137คุณ หัฎกร สำเร็จดีpsychologistactive
138นพ. อนิวรรต พันธุ์จินดาplastic surgeonactive
139ศ.คลินิก นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิชplastic surgeonfounding
140นางสาว อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุลspeechactive
141ทพญ. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์orthodontistactive
142ทพญ. อรวีย์ เห็นพร้อมorthodontistactive
143ศ. นพ. อาทิ เครือวิทย์plastic surgeonfounding
144น.ส. อาทิติยา แดงสมบูรณ์nurseactive
145นาย อิสรภาพ ถียังsocial workeractive
146ทพ. อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุลorthodontistactive
147นาง อุทัยวรรณ หุตะโชคnurseactive
148นพ. เก่งกาจ วินัยโกศลplastic surgeonactive
149ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพรplastic surgeonactive
150ทพ. เชิดพันธุ์ เบญจกุลoromaxillofacial surgeonactive
151รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานีspeechfounding
152ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุชprosthodontistlifetime
153ทพ. เมธากร บุตรกระจ่างoromaxillofacial surgeonactive
154นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใสplastic surgeonactive
155ทพญ. แจ่มจรัส สอนง่ายorthodontistactive
156นพ. ไพสันต์ ตั้งแจ่มดีวัฒนาplastic surgeonactive

ประเภทของสมาชิก

 1. สมาชิกก่อตั้ง - สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อการจัดตั้งสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญจากนายกสมาคมฯ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้ง และครอบคลุมถึงสาขาวิชาชีพหลักที่ร่วมดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะในประเทศไทย
 2. สมาชิกสามัญ - บุคคลที่ให้การดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะในประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ เช่น เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยแนบประสบการณ์ที่ออกโดยราชวิทยาลัย สมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมลงมติเห็นชอบ โดยการที่ยื่นใบสมัครผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารลงมติเห็นชอบให้รับเป็นสมาชิก สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคม
 3. สมาชิกนานาชาติ - บุคคลที่มีความสนใจในสายอาชีพที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในสมาชิกสามัญดังกล่าวข้างต้น แต่ประกอบอาชีพ หรือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่นอกประเทศไทย
 4. สมาชิกสมทบ - บุคคลที่สนใจและประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติของคณะกรรมการบริหารให้รับเข้าเป็นสมาชิกและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของสมาคม ตลอดจนการได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคม สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ
 5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ - บุคคลที่คณะกรรมการบริหารลงมติเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับด้านผลงานทางวิทยาศาสตร์ หรือมีความเข้าใจและการดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ และไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติของสมาชิกดังกล่าวข้างต้น
 6. สมาชิกตลอดชีพ - บุคคลที่เคยเป็นสมาชิกสามัญหรือบุคคลที่สนใจและประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพ และมีอายุเกิน 65 ปี

การสนับสนุนโดยสมาคมฯ

 1. การสนับสนุนทางวิชาการ - การฝึกอบรม การประชุมวิชาการ การสร้างมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
 2. การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ - เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในท้องถิ่นต่าง ๆ
 3. การสนับสนุนเงินทุน - ช่วยระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิก