Heading for Printing

การประชุมวิชาการประจำปี 2563

การประชุมประจำปีของสมาคมฯ

การประชุมประจำปีของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่สมาชิกและกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ที่ปัญหาความพิการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าและศีรษะ

สถานที่

Webinar +/- จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19

วันเวลา

วันจันทร์ที่ 9 ถึงอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

Web site

meeting.thaicleft.org

การประชุมประจำปี 2563 ของสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ฯ