Heading for Printing

ความเป็นมาของสมาคมฯ

การก่อตั้งสมาคมเริ่มจากแนวคิดริเริ่มของตัวแทนสมาคมนักโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยกับคณะกรรมการโครงการบริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่แบบสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือนมีนาคม 2546 และต่อมาได้มีการหารือกับนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จนได้มีการทาบทาม ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ชื่อในปัจจุบันคือ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) และถือเป็นบิดาแห่งวงการ craniofacial surgery ของไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯเป็นท่านแรก

ในวันที่ 10 กันยายน 2546 ก็ได้มีการจัดประชุมก่อตั้งสมาคมฯขึ้นเป็นทางการ ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่ทำงานอยู่ในด้านการแก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 ท่าน ดังนี้

 1. นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ประธานการประชุม)
 2. นพ.ยิ่งยศ สันติธนานนท์ - ศัลยแพทย์ตกแต่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
 3. นพ.อาทิ เครือวิทย์ - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 4. นพ.วิชัย ชี้เจริญ - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
 6. นพ.ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์ - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 7. นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น - ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เลขานุการการประชุม)
 9. นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. นพ.อนันต์ กมลเนตร - ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลสระบุรี
 11. นพ.พิชิต ศิริวรรณ - ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 12. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 13. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร - ศัลยแพทย์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์​ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 14. นพ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร - ศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 15. ทพ.ญ.สมรตรี วิถีพร - ทันตแพทย์จัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 16. ทพ.ญ.จารุณี รัตนยาติกุล - ทันตแพทย์จัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 17. นางสาวศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ - นักแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 18. นางเบญจมาศ พระธานี - นักแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 19. นางปรียา หล่อวัฒนพงษา - นักแก้ไขการพูด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 20. นางปราณี พงเดชาไกรวุฒิ - นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 21. นางดวงพร สีจร - พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 22. นางศิริพร มงคลถาวรชัย - พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 23. นางสาวรัตนา ดวงฤดีสวัสดิ์ - พยาบาลประสานงานโครงการบริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แบบสหวิทยาการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น