Heading for Printing

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ที่ปัญหาความพิการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าและศีรษะ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยได้รับการจดทะเบียนสมาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานของบุคลากรทีมสหวิทยาการในการดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะของประเทศไทย
 2. เป็นศูนย์กลางของการประสานงาน เพื่อการพัฒนาระบบที่มีความเหมาะสมและมาตรฐานของการดูแลผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ ในประเทศไทย รวมถึงการจัดการศึกษา/ฝึกอบรม และการทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมการทำงานแบบทีมสหวิทยาการและความร่วมมือแบบสหสถาบัน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ดูแลมาตรฐานการดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ ให้มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการดูแลแบบต่อเนื่องเป็นระยะยาว
 4. ส่งเสริม ร่วมมือ ช่วยเหลือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
 5. ดำเนินกิจกรรมเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะตามความเหมาะสม
 6. ให้ความร่วมมือกับสมาคม องค์กร หรือสถาบันอื่นๆตามความเหมาะสม
 7. สมาคมนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

แนวทางทางดำเนินการของสมาคม

 1. เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย สมาคมโสตสัมผัสและการพูดแห่งประเทศไทย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย รวมถึงสมาคมและองค์กรอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ของประเทศไทย
 2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วย โดยการทำงานแบบทีมสหวิทยาการ การจัดหาแหล่งทุนและการจัดตั้งกองทุนเพื่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 3. สนับสนุนการสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหวิทยาการ โดยมีผู้ประสานงาน สร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยทีมสหวิทยาการที่มีการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาว และมีการประเมินผลคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. สนับสนุนการจัดการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ รวมถึงการผลิตเอกสารทางวิชาการ ตำรา และงานวิจัย เพื่อเป็นการให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานของทีมสหวิทยาการ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 5. สนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เกิดโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหาที่กระทบต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในอนาคต และสามารถนำไปสู่การวิจัยที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ และมุ่งเน้นโครงการความร่วมมือแบบสหสถาบัน
 6. สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้เกิดโครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แก่ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และเอกสารคู่มือการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ สำหรับผู้ป่วย/ปกครอง
 7. เป็นศูนย์กลางของการประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. การเพิ่มคุณค่าที่ดีต่อผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศไทย
 2. มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบองค์รวมโดยทีมสหวิทยาการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระบบการติดต่อประสานงานของทีมสหวิทยาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล สภาวะของท้องที่ เศรษฐกิจ สังคม และระบบการบริการสุขภาพของประเทศ
 3. เกิดการวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยที่ดี และความร่วมมือแบบสหสถาบันต่อไปในอนาคต

ธรรมนูญของสมาคม (ByLaw)

PDF file 3.08MB