Heading for Printing

ความผิดปกติทางด้านหู คอ จมูก

โรคและภาวะที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะหลาย ๆ อย่าง มักพบมีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับจมูก โพรงจมูก ช่องทางเดินหายใจส่วนบน และการได้ยิน ทีมผู้รักษาจึงมักประกอบด้วยแพทย์โสต ศอ นาสิก หรือที่นิยมเรียกว่า หมอหูคอจมูก และนักแก้ไขการได้ยิน (audiologist)

การดูแลด้านการได้ยินตามอายุ

ควรได้รับการประเมิน (Screening)

แนะนำที่อายุ 1 เดือน

ควรได้รับการวินิจฉัย (Diagnosis)

แนะนำที่อายุ 2 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน

ควรได้รับการฟื้นฟู (Rehabilitation)

แนะนำที่อายุ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน

ควรได้รับการประเมินซ้ำ (Re-evaluation)

แนะนำที่อายุ 9 เดือน

รายชื่อสมาชิกสมาคมที่เป็นแพทย์โสต ศอ นาสิก

  1. นพ. ภาธร ภิรมย์ไชย [ขอนแก่น]
  2. พญ. ภาณินี จารุศรีพันธุ์ [กรุงเทพมหานคร]

รายชื่อสมาชิกสมาคมที่เป็นนักแก้ไขการได้ยิน

  1. คุณ กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
คำแนะนำการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย

ปรับปรุงเมื่อ 17 ธันวาคม 2563