การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แห่งประเทศไทย

การลงทะเบียน

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ราคา
แพทย์ ทันตแพทย์ 1,500 บาท
บุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ใช่แพทย์และทันตแพทย์ 1,000 บาท
แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 500 บาท

วิธีการลงทะเบียน

โปรด download ใบลงทะเบียนเพื่อกรอกแล้วส่งกลับมาที่อ.นิรมล nirpat@kku.ac.th หรือคุณสุธีรา psuter@kku.ac.th พร้อมหลักฐานการชำระเงิน

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี: สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี: 631-0-11445-6
ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์

ใบลงทะเบียน