การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แห่งประเทศไทย

กำหนดการ

 

กำหนดการประชุม

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณ อาคารสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

เวลา รายการ
8.00-8.15 ลงทะเบียน
8.15-8.30 พิธีเปิด
เปิดงาน โดยศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลกล่าวรายงาน โดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น นายกสมาคมฯ
กล่าวต้อนรับ โดย รศ.นพ.จงดี อาวเจนพงษ์ ประธานจัดงานฯ
Cleft Problems in Thailand
8.30-8.50 Past, Present and Future of Cleft Care in Thailandศ. นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
8.50-9.10 What Should be the Future Craniofacial Care in Thailandรศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
Chair: นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ, Co-chair: นางสุธีรา ประดับวงษ์ (RN)
9.10-10.00 Innovations and Process in Cleft Careรศ. นพ.วิชัย ชี้เจริญ, นางดวงแก้ว รอดอ่อง (RN), น.ส.พนมวรรณ อยู่ดี (นักสังคมสงเคราะห์), รศ. นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน
10.00-10.30 Coffee Break
Speech & VPI Problems
Chair: รศ. นพ.จงดี อาวเจนพงษ์, Co-chair: รศ. ดร.เบญจมาศ พระธานี
10.30-11.00 Speech and Language in Cleft Lip and Palate: Managementอ.เนตรา บัวกนก (นักแก้ไขการพูด), อ.อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล (นักแก้ไขการพูด)
11.00-11.30 Surgery for Velopharyngeal Insufficiencyรศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, ผศ. ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์
11.30-11.50 Correction of Cleft Lip Nose Deformityรศ. นพ.จงดี อาวเจนพงษ์
11.50-12.15 การประชุมสามัญประจำปี
12.15-12.40 Lunch
12.40-13.00 After-lunch Symposium: Cleft Lip Scar Managementนพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
13.00-13.40 Rhinoplasty for Cleft-Lip Nose Deformityผศ. นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล, ผศ. นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน
Chair: ผศ. ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
13.40-14.20 Interesting Cases Treated at Maharat Nakhon Ratchasima Hospitalนพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง, ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์, คุณพิมพ์ ชัยสุข
14.20-14.30 Questions & Answers
14.30-15.00 Coffee Break / Poster Presentation
Orthognathic Surgery
Chair: ดร. นพ. ทพ.สุทิน จินาพรธรรม, Co-chair: รศ. ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
15.00-15.20 Orthodontic Management for Cleft Orthognathic Surgeryทพ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี
15.20-15.40 Surgical Techniques for Cleft Orthognathic Surgeryผศ. นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์, นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ
15.40-16.10 Case Presentation (2 cases)รศ. ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล, ทพ. ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
16.10-16.30 Quality of Lifeผศ.รัชนี มิตกิตติ (อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์), รศ. ดร.เบญจมาศ พระธานี
Closing Ceremony
16.30-17.00 นำเสนอผลงาน Poster presentation และมอบรางวัลรศ. ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
  เจ้าภาพงานประชุมครั้งที่ 12 นำเสนอการประชุม Asia Pacific Congressศ. นพ.บวรศิลป์ เชาวนชื่น
  กล่าวปิดการประชุมรศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์