การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการครั้งที่ 11

 

สาสน์จากนายกฯ

ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของใบหน้าและศีรษะ เป็นความพิการแต่กำเนิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหลายด้านและมีความซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คือการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั้งรูปร่างความสวยงาม หน้าที่การทำงาน จิตวิทยา สังคม และการเจริญเติบโต ให้กลับมาสู่สภาพปกติมากที่สุด ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในตลอดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่ายต่าง ๆ ในการร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วย โดยการทางานร่วมกันแบบเป็นทีมสหวิทยาการ

สมาคมฯ ได้มีแผนการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน เช่นการจัดประชุมวิชาการสมาคมฯ ที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยปี พ.ศ.2560 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือของสถานรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในครั้งนี้ สมาคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้มีการจัดประชุมวิชาการสมาคมฯประจำปี 2561 คร้ังที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง “Collaboration to Enhance Functional and Aesthetic Outcome in Cleft Patients” เพื่อส่งเสริมความรู้และเกิดความร่วมมือในการรักษาผู้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีในทุก ๆ ด้าน ซึ่งงานประชุมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณ อาคารสยามินทร์ ช้ัน 7 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กระผม ในนามตัวแทนของสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจาปี 2561 ครั้งท่ี 11 ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และเครือข่ายต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

ศ. นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น นายกสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย