Heading for Printing

แถลงการณ์กรณีการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยทีมจากต่างประเทศ

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ขอแถลงให้ทราบว่าสมาคมฯ ไม่สนับสนุนการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยแพทย์อาสาสมัครจากต่างประเทศเนื่องจากผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ชาวไทย ได้รับการรักษาโดยศัลยแพทย์ไทยในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศอยู่แล้ว ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดรักษาในประเทศไทยมีจำนวนเพียงพอ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสากลเนื่องจากเป็นโรคที่มีความชุกในประเทศไทยมากกว่าประเทศทางตะวันตก ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่ได้รับจากภาครัฐอยู่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากงบประมาณภาครัฐ ประเทศไทยยังมี องค์กรวิชาชีพ สภากาชาดไทย มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยร่วมกันด้วย

อนึ่ง ในการผ่าตัดผู้ป่วยให้ได้ผลที่ดีนั้น ต้องเป็นการดูแลที่สมบูรณ์ โดยศูนย์การดูแลที่เชื่อมโยงกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ ผู้ป่วยสามารถติดตามผลการรักษาและประเมินผลการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ศัลยแพทย์ แพทย์ด้านหูคอจมูก ทันตแพทย์ นักแก้ไขการพูด จะต้องติดตามไปจนกว่าการเติบโตของผู้ป่วยจะสิ้นสุด ประมาณ 18-20 ปี ดังนั้น การผ่าตัดครั้งเดียวจึงมีข้อจำกัด และยังต้องมีการดูแลหลังผ่าตัดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญพอกัน การผ่าตัดโดยแพทย์จากต่างประเทศที่ทำการผ่าตัดแล้ว กลับไปทิ้งให้แพทย์ไทยดูแลต่อ จึงไม่น่าจะได้ผลการรักษาที่ดี ตลอดจนอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลัง เช่น แผลเป็น พูดไม่ชัด เป็นภาระให้แก่ผู้ดูแลภายหลัง และเป็นผลเสียถาวรต่อผู้ป่วย หรืออีกนัยหนึ่ง การผ่าตัดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่โดยศัลยแพทย์จากต่างประเทศ จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อผู้ป่วย

แม้ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทย ยังมีผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้ารับการรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้ครบตามมาตรฐานสากล ทางสภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพต่างๆ ของประเทศไทย ได้เดินทางเข้าไปให้บริการในรูปแบบการออกหน่วยผ่าตัด ทันตกรรมสัญจร และการฝึกพูดเป็นประจำอยู่แล้ว

อีกทั้งศัลยแพทย์จากต่างประเทศที่จะสามารถทำการผ่าตัดในประเทศไทย จะต้องได้รับการตรวจสอบ วุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์และต้องได้รับการอนุญาตจากแพทยสภาก่อนจึงจะทำหัตถการในประเทศไทยได้

ด้วยเหตุผลทั้งหมด สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยจึงไม่เห็นด้วย ในการผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ โดยศัลยแพทย์จากต่างประเทศ

ศ. นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
นายกสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
และหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

บทสัมภาษณ์ในรายการ ชัวร์ก่อนแชร์:
โครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ฟรี ดีจริงหรือ?