Heading for Printing

ทันตกรรมจัดฟันสัญจร ณ รพ. สวรรค์ประชารักษ์

21 มกราคม 2563

รศ. พิเศษ ทพญ.ดร. สมใจ สาตราวาหะ ในฐานะประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย แะงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมทันตแพทย์จัดฟันจิตอาสา จำนวน 23 คน ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ณ. รพ. สวรรค์ประชารักษ์ จ. นครสวรรค์ จำนวนผู้ป่วย 53 ราย  โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหัวหน้าศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และหัวหน้าฝ่ายทันตกรรม ทญ. จุฑามาศ สุจิพงศ์ และทีมงาน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ซึ่งการออกหน่วยนี้ทำเป็นประจำต่อเนื่องเดือนละครั้ง  ขออนุโมทนา ทันตแพทย์จิตอาสาทุกท่านในกุศลที่ช่วยผู้ป่วยด้วยค่ะ