Heading for Printing

งานสานฝันวันยิ้มสวย ครั้งที่ 2

21 มกราคม 2563

ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสถาบันชีววิศวกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภากาชาดไทย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความพิการแต่กำเนิด จะจัดกิจกรรมวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการแต่กำเนิดรวมถึงภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยโฟเลต ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ และการให้ความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดฯให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และผู้สนใจทั่วไป โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

ผู้สนใจช่วง Facebook Live เชิญเข้าฟังใน page DENT CMU

https://www.facebook.com/dentcmu/