Heading for Printing

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆบนใบหน้า

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย จะได้พยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ที่ปัญหาความพิการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าและศีรษะ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ทั้งทางด้านสถานพยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่จะสามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยแก่กัน

สมาชิก

มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนทั้งสิ้น 102 คน

 • Professor Brian C Sommerlad
 • Professor Gunvor Semb
 • Professor Jan Lilja
 • Assoicate Professor Keith Godfrey
 • Professor Lun-Jou Lo
 • Professor Philip KT Chen
 • Professor Sarah M McGhee
 • Professor Tara Whitehill
 • Professor William Shaw
 • คุณ กมลชนก คำมาบุตร
 • ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน
 • ทพญ. กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์
 • อ.ดร. กัลยาณี มกราภิรมย์
 • ผศ. กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา
 • กิตติศักดิ์ ขจรรุ่งเรือง
 • ทพญ กิตติ์ภารัช กมลธรรม
 • รศ.พญ. กุสุมา ชูศิลป์
 • ทพ. คมสันต์ อภิญญาอุปถัมภ์
 • นพ. คัมภีร์ กรณปกรณ์
 • ทพญ. จิณห์วรา จิรธรรมโอภาส
 • ทพญ. จุฑารัตน์ ฉิมเรือง
 • คุณ ชณัติพร ชลไพร
 • ทพ. ชัญญรัช เกียรติตั้ง
 • นพ. ฐิติ ตันติธรรม
 • ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ
 • นางสาว ณัฏฐรัญชน์ พรมมณี
 • ทพญ. ณัฐวีร์ เผ่าเสรี
 • คุณ ดวงแก้ว รอดอ่อง
 • รศ.ทพ.นพ. ธงชัย นันทนรานนท์
 • ทพ. ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์
 • ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
 • ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม
 • รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์
 • นางสาว นภาพร ติคำ
 • รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ
 • นพ. นิติ ถาวรานุรักษ์
 • ทพ. นิธิทัศน์ อื้อประเสริฐ
 • รศ. นิรมล พัจนสุนทร
 • ทพญ นีรนาท ถิระศุภะ
 • ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
 • นพ. บุญเลิศ โกฏิเสถียร
 • ทพญ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
 • นพ. ปฐม สกลกิติวัฒน์
 • ทพ ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
 • อ. ปรียา หล่อวัฒนพงษา
 • พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณา
 • ทพญ. ปองใจ วิรารัตน์
 • ทญ. ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ
 • รศ.ทพ.ดร. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล
 • นส. พนมวรรณ อยู่ดี
 • ผศ.ทพญ.ดร. พนารัตน์ ขอดแก้ว
 • นาง พรพรรณ ดาศรี
 • นางสาว พรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา
 • นพ. พัฒนา องคะสุวรรณ
 • นาง พิชชาวรรณ เหล่าชัยเจริญผล
 • นางสาว พิชามนชุ์ จอมทัน
 • นพ. พิชิต ศิริวรรณ
 • นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
 • นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 • ทพญ. พุทธธิดา วังศรีมงคล
 • ทพ. พุทธภูมิ วังศรีมงคล
 • ทพญ ภัทรา ชุนพงษ์ทอง
 • ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์
 • ทพ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
 • รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
 • พญ. รวินท์ อ่องอ่อน
 • ทพญ รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
 • ทพญ รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์
 • ผศ.ทพญ.ดร. ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์
 • นางสาว วนพร นพนาคีพงษ์
 • ทพญ. วรรณดี พลานุภาพ
 • นพ. วสันต์ จงเจษฎ์
 • นางสาว วัชราภรณ์ สิทธิคำทับ
 • ศ.กิตติคุณ วัฒนะ มธุราสัย
 • รศ.นพ. วิชัย ชี้เจริญ
 • ทพ. วิธวัช วงศ์สมุทร
 • ผศ.ทพญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
 • นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
 • คุณ สมจิตร์ มณีกานนท์
 • คุณ สมจิตร์ หร่องบุตรศรี
 • นพ. สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ
 • นางสาว สัจจพร พรรคอนันต์
 • ผศ.ทพญ. สิตา ถาวรนันท์
 • ทพญ. สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล
 • นางสาว สุธาทิพย์ จงบรรดาล
 • นาง สุธีรา ประดับวงษ์
 • นางสาว สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์
 • ผศ.ทพ. หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช
 • คุณ หัฎกร สำเร็จดี
 • นพ. อนิวรรต พันธุ์จินดา
 • นางสาว อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล
 • ทพญ. อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์
 • ทพญ. อาวีย์ เห็นพร้อม
 • นาย อิสรภาพ ถียัง
 • นาง อุทัยวรรณ หุตะโชค
 • ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
 • นาย เชิดพันธุ์ เบญจกุล
 • รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี
 • ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช
 • นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใส
 • ทพญ. แจ่มจรัส สอนง่าย
 • นพ. ไพสันต์ ตั้งแจ่มดีวัฒนา

เครือข่ายสถานพยาบาล

 1. สถานพยาบาลระดับสูงสุด
 2. สถานพยาบาลระดับกลาง
 3. สถานพยาบาลระดับต้น