การประชุมประจำปีของสมาคมฯ

การประชุมประจำปีของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่สมาชิกและกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ที่ปัญหาความพิการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าและศีรษะ

10th Annual Meeting of TCCA

การประชุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

12th Asia-Pacific Conference on Human Genetics