การประชุมประจำปีของสมาคมฯ

การประชุมประจำปีของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่สมาชิกและกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ที่ปัญหาความพิการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าและศีรษะ

การประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย