Heading for Printing

9th Annual Meeting 2016
Empowerment of Cleft Care

การเสริมสร้างพลังอำนาจการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

การประชุมประจำปี 2559

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมประจำปีครั้งที่ 9 ของสมาคมฯ

Welcome Messages

เชิญชวนท่านสมาชิก เพื่อนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักแก้ไขการพูด บุคลากร และหน่วยงานที่สนใจ เช้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ของสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทยในวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 ณ. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Empowerment of Cleft Cares)"

รศ.นพ. วิชัย ชี้เจริญ
นายกสมาคมฯ

เรียนบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน

ผมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความพิการที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นทีมและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การรักษามีคุณภาพและสมบูรณ์ที่สุด ในปัจจุบันพบว่าการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในหลายๆหน่วยบริการโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ยังขาดแคลนบุคลากรผู้ให้การรักษาตลอดจนแนวทางในการรักษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่เหมาะสม การบรรยายในประชุมวิชาการครั้งนี้จะมุ่งเน้นเพื่อให้หน่วยบริการและโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกแห่งมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Empowerment of Cleft Care) ตลอดจนมีตัวอย่างกรณีศึกษาในการทำงานเป็นทีมของบุคลากรหลากหลายสาขา ทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ นักอรรถบำบัด พยาบาล เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และบุคลากรด้านอื่นๆ ทำให้เกิดการรักษาเป็นเครือข่าย แนวทางในการจัดตั้งเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลในภูมิภาคให้สามารถจัดตั้งได้ในกรณีมีความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนการรับส่งต่อผู้ป่วยในรายที่เกินขีดความสามารถจากเครือข่ายไปศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่และโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐตามลำดับ
ผมขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อที่เราจะมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป
จังหวัดนครราชสีมาของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะอุทธยานปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องด้านความสวยงาม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ทีมงานขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งมาเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์นี้ด้วยกันและพบกับมิตรภาพอันงดงามของชาวโคราช สมกับคำร่ำลือว่า เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

ขอแสดงความนับถือ

นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
ประธานการจัดงาน
หัวหน้าศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Venue

ห้องประชุมสวนหม่อน อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Date

วันจันทร์ที่ 28 ถึงอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

Participants

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 387 คน (เป็นวิทยากร 40 คน)

 • Doctors - 29 คน (วิทยากร 12 คน)
 • Dentists - 113 คน (วิทยากร 15 คน)
 • แพทย์ประจำบ้าน - 5 คน
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน - 40 คน
 • Nurses - 75 คน
 • Speech pathologists - 13 คน (วิทยากร 6 คน)
 • นักศึกษาทันตแพทย์ - 2 คน
 • นักศึกษาพยาบาล - 29 คน
 • Other medical personnel - 74 คน

โคราช สถานที่จัดการประชุมประจำปี สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย

กำหนดการประชุม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน (กิจกรรมพิเศษ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ชมสวนและวิธีการปลูกมะนาวจิ๊ดจ๊าด

 • 15.00 น. พบกันที่หน้าพระทองหน้ารพ.มหาราชนครราชสีมา
 • 15.00-15.30 น. เดินทางไปยังสวนมะนาวและสวนกล้วยไม้
 • 15.30-18.00 น. ชมสวนมะนาวหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมชิมโซดามะนาวรสจี๊ดจ๊าด ชมสวนกล้วยไม้
 • 18.00-18.30 น. เดินทางกลับรพ.มหาราชนครราชสีมา

จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Time Topic
8:30-9:00 ลงทะเบียน
9:00-9:15

พิธีเปิดการประชุม
นายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน
ผู้ตรวจการเขต 9 กล่าวเปิดการประชุม
ผู้อำนายการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ

ผู้ดำเนินรายการ - คุณรุ้งทิวา สุขขี ปชส.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

9:15-10:30 จิตอาสาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้อยโอกาส

วิทยากร - พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

ประธาน - รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์
เลขา - คุณอุษา บุญเปลี่ยน

10:30-11:00 พักรับประทานอาหารว่าง และ Poster Presentation
11:00-12:10 โครงการยิ้มสวย เสียงใส: จากอดีตสู่ปัจจุบันและการพัฒนาต่ออย่างยั่งยืนในอนาคต

ประธาน - รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ
เลขา - คุณ ศิริจันทร์ แก้วสนิท

ผู้อภิปราย
11:00-11:15 น. นพ.พิชิต ศิริวรรณ - รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
11:15-11:30 น. รศ.(พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมจัดฟันแห่งประเทศไทยและประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
11:30-11:45 น. ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ
นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
11:45-12:00 น. นพ.การุณย์ คุณติรานนท์
ประธานกลุ่มภารกิจบริหารการจัดสรรกองทุน สปสช.ส่วนกลาง
12:00-12:10 น. ซักถาม

12:00-13:00 อาหารกลางวัน
Poster Presentation
13:00-15:15 แนวทางการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหสาขาวิชาชีพ

ประธาน - ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
เลขา - ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์

13:00-13:15 น. Plastic surgeon: ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:15-13:30 น. Oral & Maxillofacial surgeon: รศ.นพ.ทพ. ธงชัย นันทนรานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13:30-13:45 น. Orthodontist: ผศ.ทพ. พูลศักดิ์ ภิเศก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:45-14:00 น. ENT: พญ.เพ็ญพรรณ บุญประสาทสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
14:00-14:15 น. Speech therapist: ผศ. กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา มหาวิทยาลัยมหิดล
14:15-14:30 น. Pediatrician: นพ.ชูเกียรติ เพิ่มทองชูชัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
14:30-14:45 น. Pedodontist: ผศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14:45-15:00 น. Nurse: คุณวัชราภรณ์ สิทธิคำทับ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
15:00-15:10 น. ซักถาม

15:15 พร้อมกันบริเวณหน้าตึก OPD ใหม่เพื่อเดินทางไปแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง
16:00-21:00 ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรผู้ให้การรักษาพร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

Time Topic
8:30-9:00 ลงทะเบียน
9:00-10:00 แนวทางในการบริหารการจัดการด้านการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ประธาน - รศ.ทพญ. ทัศนีย์ วังศรีมงคล
เลขา - ผศ.ทพญ.ดร. พนารัตน์ ขอดแก้ว

9:00-9:25 น. แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ และการบริหารจัดการในโรงพยาบาลภูมิภาค

ตัวอย่างกรณีศึกษา: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วิทยากร: นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง และ ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์

9:25-9:50 น. ความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหสาขาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

ตัวอย่างกรณีศึกษา:
วิทยากร: อ.นพ. พีระศักดิ์ ฉอตระการกิจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร: ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ศูนย์การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9:50-10:00 น. ซักถาม

10:00-12:15 Presentation of interesting cases from interdisciplinary teams

ประธาน - รศ.(พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ
เลขา - ทพ. ธานัน จารุประกร

Commentators
1. Plastic surgeon - ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
2. Orthodontist - รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ
3. Nurse - คุณสุธีรา ประดับวงษ์
4. Speech - รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี

(Pressentation 10 นาที ซักถาม 5 นาที)

10:00-10:15 Plastic Case 1

นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10:15-10:30 Plastic Case 2

พญ.กานดา เชษฐ์สมบัติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-11:00 Dent Case 1

ทพ.วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

11:00-11:15 Dent Case 2

ผศ.ทญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.15-11:45 Nurses: เราคือทีมร่วมรักษา มีปัญหาจึงมาบอกกัน

1. คุณ กมลชนก คำมาบุตร โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
2. คุณ อาทิตยา แดงสมบูรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3. คุณ ธนัญพร แช่มพุดซา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ดำเนินรายการ: คุณ สุธีรา ประดับวงษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11:45-12:00 Speech Case 1

คุณ พรินทร์ อัศเรศรังสรรค์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

12:00-12:15 Speech Case 2

คุณ อมรรัตน์ พงษ์จรรยากุล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

12:15-13:15 อาหารกลางวัน
ประชุมสามัญประจำปี สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
13:15-15:15 อภิปรายและซักถามปัญหา
13.15-14.15 น. หัวข้อแนวทางการรักษา
14.15-15.15 น. หัวข้อการบริหารจัดการ

ประธาน - ผศ.ดร. ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ
เลขา - ผศ.กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา

ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
Plastic surgeon: ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Orthodontist: รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Speech: อ. รัชนี สุภวัตรจริยากุล โรงพยาบาลสระบุรี
Nurse: คุณ ศิริจันทร์ แก้วสนิท โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

15:15-15:30 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ทีแสดงผลงาน poster
15:30 พิธีปิด

รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ นายกสมาคมฯ กล่าวปิดการประชุม

Registration

Physician/DentistNon-physician/Non-dentistTrainee
Early bird (จนถึง 31 ต.ค. 59) 2,500 Baht
includes Welcome Party and Light Show
1,500 Baht
includes Welcome Party and Light Show
800 Baht
includes Welcome Party and Light Show
Late (จนถึง 25 พ.ย. 59) 2,700 Baht
add 500 Baht for Welcome Party and Light Show
1,700 Baht
add 500 Baht for Welcome Party and Light Show
1,000 Baht
add 500 Baht for Welcome Party and Light Show
On site 2,900 Baht
add 500 Baht for Welcome Party and Light Show
1,900 Baht
add 500 Baht for Welcome Party and Light Show
1,200 Baht
add 500 Baht for Welcome Party and Light Show

บูทสนับสนุน

28 บูท

วิธีการชำระเงิน

กรุณาโอนผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชื่อบัญชี THAICLEFT2016 เลขที่บัญชี 984-7-94344-3

ภายหลังการลงทะเบียนแล้ว กรุณา

 1. ส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนมายัง Line ID: thaicleft2016 หรือ E-mail: thaicleft2016@gmail.com
 2. กรุณาระบุในใบลงทะเบียนกรณีท่ีต้องการเข้าร่วมชมสวนมะนาวและสวนกล้วยไม้ในวันอาทิตย์ที่ 27 พย. 59
 3. กรุณาระบุในใบลงทะเบียนกรณีที่ต้องการชม แสง สี เสียง ณ ปราสาทหินพิมาย พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
 4. ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน คุณจุฑาภรณ์ ยศไกร (มี่) ศูนย์ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร. 09 3327 0774 ระหว่าง เวลา 8.30 – 16.30 น.

Recommended Hotels

 • โรงแรมวีวัน
 • โรงแรมสบาย

โรงแรมที่แนะนำ (PDF 214 KB)

More Information

Telephone: +66 9 3327 0774

เอกสารสำหรับ download

แผ่นพับการประชุมวิชาการ (PDF 419 KB)

กำหนดการประชุมวิชาการ (PDF 161 KB)

โครงการประชุมวิชาการ (PDF 327 KB)

ใบลงทะเบียน (PDF 1.9MB)

จดหมายเชิญร่วมประชุม (PDF 196 KB)

แบบฟอร์มสำหรับจองบูธ (PDF 337 KB)

Abstract Deadline

1 พ.ย. 59 - ปิดรับบทคัดย่อแล้ว

ดูบทคัดย่อที่ส่งเข้ามาแล้ว

Poster Presentation

20 ต.ค. 59 - ไม่ต้องส่ง abstract แต่ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงานและจำนวน stand ที่ต้องการ

กว้าง 90 x สูง 190 ซม.

แนะนำใช้กระดาษ glossy photo

Font ทีควรใช้ในงานโปสเตอร์ - Tahoma, Arial, Times New Roman

ขนาดตัวอักษรที่ควรใช้ในงานโปสเตอร์ - หัวโปสเตอร์ควรขนาด 130 - 160 pt., หัวข้อควรขนาด 40 - 60 pt., เนื้อหาควรขนาด 35 - 40 pt.

Resolution หรือ ความละเอียดในการทำโปสเตอร์ - ความละเอียดควรจะกำหนดไปที่ 300 Pixels/inch

การส่งพิมพ์โปสเตอร์ - การออกแบบโปสเตอร์ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วัน, การพิมพ์โปสเตอร์ใช้เวลาประมาณ 1 วัน

ไฟล์ที่จะใช้ส่งพิมพ์
- ไฟล์ AI จากโปรแกรม Illustrator จะต้อง Create Outline ก่อนส่งพิมพ์เสมอโดยกด Ctrl+A แล้วไปที่ Type > Create Outline
- ไฟล์ PSD จากโปรแกรม Photoshop ควรจะกำหนดความละเอียดหรือ Resolution ไปที่ 300 Pixels/inch
- ไฟล์ PPT จากโปรแกรม PowerPoint ควรกำหนดขนาดตามจริงที่จะต้องการปริ้นและแปลงไฟล์เป็นนามสกุล PDF ก่อนส่งพิมพ์

การแปลงไฟล์ PPT เป็น PDF จำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Pro เพื่อการแปลงไฟล์ที่ไม่ผิดเพี้ยน เมื่อทำโปสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลือกไปที่ แฟ้ม (File) > พิมพ์ (Print) ในช่องที่ให้เลื่อกเครื่องพิมพ์ให้เลือกไปที่ Adobe PDF > คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ > ในช่องของ Default Settings ให้เลือกไปที่ High Quality Print และในช่อง Adobe PDF Page Size ให้เลือกไปที่ A0 แล้วกด OK > ให้กดเข้าไปในช่องของภาพนิ่งแบบเต็มหน้าแล้วเลือกติ๊กในช่องปรับพอดีกระดาษ > กดปุ่มพิมพ์